CONTACT

Email - maastrichtcricketclub@gmail.com

FB page - https://www.facebook.com/maastrichtcricketclub/

Phone/Whatsapp - 0611721467

 

Meet the Club Members

Kunal

KasifJunaid

Shashank


Rashid

Sunil

Hari

Praseet

Anuj

Imran

Rakesh

Prakash

Sunil

Steven

Abhishek

Aryan

Harsh

Gopinath

Nihal

Dan

John

Pulkit

Vaibhav

Harsh

Ravi

Mohan

Hossain

Satya

Mukesh

Dippayan

Kartik

Rajesh

Dhiraj

Akash

Anand

Kaustubh

Mehul

Nasrat

Purusharth

Satyaki

Akhil

Siddarth

Andrew

Naveen

Anek

Ameya

Manas

Arockia

Harsha

Deepak

Sahil

Subhash

Johan

Deva

Arsh

Nikhil

Aditya

Hassan (AHS)

Amit

Nuwan

Abdulla

Ahmed

Soumya

Raja

Shashank

Hareen

Praveen

Santosh

Caleb

Jack

Frahad

Fahad

Srini

Anirudh

Sagar

Shezad

Srijan

Sravanth

Vageesh

Yash

Vivek

Kamran

Muzammal

Abad

Ajay

Sudeep

Asad

Prasad

Harsha

Hadi

Rishi

Samarth

Nitin

Ashutosh

Tejas

Krishna

Sanidhya

Osman

Pujan

Ritesh

Ritwik

Khalid

Jaylon